« Knowledge of Mirza »


Bismillah Al – Rahman Al – Raheem 
Anti Ahmadiyya Movement in Islam

Bambu Yaaribo

 

Nimbuong na bang e filing finne a gaa neεga ang gma gidii ku  Naa Gmene bee a yale ka o nyiya tumbo ka o nye yalija – Al Quran

 

Mirza bamboo

Gidii ong gma aning Bεlimbo

By Dr. Rashid

 Gidi gmaara sigeniyεng ka o tare haaki la.Montaigne yaleyang ka, ka niyang na e gidi gmaara kaa sigyεng ka e taare haaki la. Amang yala – a ka toro. Tuma la. "Ninsaalaa jaa ba tare haakila nga ong na de e gidi gmaara – Abraham Lincoln "Karin kannaMirza Ghulam Qadiani, niya a nga ang waaning Ahimadiyya deena, yaleyang ka tung tuna lu – o, a e Mahdi. Ong yale ka o deεyε tumbo ayi Naa Gmere sεng. Ka Gmene wulu u yalihe ka neεjaa ba be ba kpe kyε kang" "N bang saging a ku Qurane suurahe, ka tumbune ang wama eya tumbune ang daang sige ku Nabii Musah, Issa aning Hazrat Muhammed Sall Allahp A laihe Wassalm" (Aik Ghaltee kaa Izala p. 6 Ruuhani Khazain Vol. 18 p. 10) "Mang po Gmene ka n sageyε n tumbune/wahyi wa mang sage Qurana aning gafu jaane ne angyi Gmeni sεngne, illa a ne mang sage ka Qurane eya Gmene yale – baahaa ne, billa mang sage ka n tumbo ne yiye Gmene jie" (haqeeqatul Wahi p. 211 Rohani vol. 22 p. 220) 

Billayang, te na bang ding ka Mirza eya tung tunna, a kung bang gma gidii : Mirza yale

 

Sige kyibe, Gmene ba bahema aning nokyiihoo, awa nimbiri pageboy aning o yuobo ka o gumo ayi gidii ning borebo egang. (Nur – ul Haq baahaa, Roohani Vol. 8 p. 374)

 

"Kullama qulto qulto min amiahoo wa maa fa’alto un amree, wa maa aftaraito alaa Rabbi al’alaa – yale jaa mang yale eya Gmene engbo n ba gma gidii (Mawahibur Rehman p.3 Roohani Vol.19 p.221)

 

"Wa maa untego unil hawa ni howa illa wahyuu yoohaa" – O ba mangy ala ang yire o minga sεng, yale jaa yang wa wong eya Gmene yala" (Arba’een No.3 Roohani Vol.17 p.426 - 427)

 

Ghulam Ahmed Qadiani yaleanga eya yaleminga, ka gbama jaa ong seo, o gbama lijaanaahe na ta, a paahe Mafoozaatehe pie aning o tumbohe ong buona tadhkirah aning gbamaa ta ne ang yi Gmene sεng ne

 

Ka gidiing wa bi a gbama puong  ang jie ang yi. Gmene na gmaa ra gidii. Billa yang saitaani jie ang yi awa Mirza Ghulam seng by vEil Tichee Tichee", Khair aatee.

 

Mang buora kang pεle gidii ne ang be Mirza gbamane puong, Sεre mang na piili kareng billa Mirza ang yale neε ang gmaa gidii.

"Gidii gmaabo eya kpong gaa neε ang kyiihe tumbo (Arba’eem No.3 p.24)

 

Ka nεng wa e gidi gmaara yala kagnag o yaleminga ba mang la pale amineng (Chashma – e – ma’arifat p.222)

 

Mirza Ghulam buongyε nyiibo ayi ong nyε yi Gmene sεng

 

1 -  Iljham Rehmani – Ama ong nyε yi Gmene sεng

 

2 – Ilaham shaitaani – Ama ong nyε yi shaitaan jie

 

Ilham Rehmani mang tung kyε ka ilham Shaitaani ong ba ka o bore nu ba

   

O GIDIHE ONG GMA

BY

DR. RASHID

 

N na piiling aning yalehe awala Mirza ang yale ang bat u. O yale ya o gbama puong;

 

"Ka Nabi Mohammed (SAAW) deung ka bidala piening yeni daang bibe a paa poge ba pie aning ayi (malfoozaat vol.6 p.57)

 

"Nabi Mohammed ning o ma gba ba yale yala – O na ba daanhoo tere bojung o ba ning o ma jaang da kpi O kyiori a yuobe puong" (Ayam – us – Sulh p.150)

 

Karim kanna, yuo Naa Gmene tung tuna yala gbagu a kaa bidaba banaahe bipogeba banaahe, ka o ba kpi sεre bang dogu – o ka o ma kpi ka o e yuomo ayuobe

 

Ang ku Mirza Ghulam a duoho nga?

 

Ang la a Gmene ang ku Mirza a duoho nga. Shaitaani la bee Mirza da ba bang anane ong tare ? Kyε ka Gmene daang bayi Mirza a puoring

 

Mirza tumbo bayi Gmene jie, shaitaani tumbo la. Mang buota ka Ahmadeehe teεhe sung.

 

WASS ALAM

 

DR. SYED RASHID ALI» تاريخ النشر: 26-11-2009
» تاريخ الحفظ:
» شبكة ضد الإلحاد Anti Atheism
.:: http://www.anti-el7ad.com/site ::.