:Common Doubts about Qadiani Sect
  Non - Arabic Articles Twi

: Common Doubts about Qadiani Sect
: webmaster

                                                         

 

                                                            Bimillahir Rahmanir Rahim

Merehyz asez wx Onyankopxn din mu ahummxbrx hene Xdzzfox hene  akyinigyez a zwx Qudiani Sect mu a Yufuf Smith atwerz.

 

Xnua Yusuf Smith baa Islam som mu wx Summer 1998 afe mu.  Na xdi akotene wx nhyiamu ahodox bebree mu.  Na xtwerzz wei wx abera a wx ne nkram-ofox nimdez fox dii nsawosox wie yz no.  Na wei yz emuayz a xde nkramofoxafoforx no a na wxn frz wxn kafirs.

 

Adez baako a ama nkramosom anya engye din wx mmea mmea bi no yz sz  dez yz, yz nnoxma wx Indian Subcentinent abera a na xhyz British aman no ase no.  Na saa kuo a wxtoo din sz "Ahmadiyya kuo wx Islam" mu no na xfrzwxn sz Qadiani Kuo. Na nkramofox a xte wxn som no ase no, nyinaa gye saa aszm yi to mu, sz saaKuo no nyz kuo a edi mu wx Islam mu na wxn Kuo ma no nyinaa nyz Nyamesomfox. Nanso wei de ntawantawa baa nkxfox no bi ntzm, zfa wxn a yz tetee wxn wx mu no, ne wxn asefox nyinaa.  Na me yz m'adwene sz me twerz saa nszmfua yi abera a me ne nkramofox afoforx edi nkitaho wx abzzfo fidie so.

 Na wxn a wxn nyz nkramofox no suban no gyina UN nszmfua bi a xtwerzz  nyz wx wiase ako a ztx so mmienu.  Zne nkrataa bi te sz US bill mu, a efiri  aburokyire ne American sua hunu mu.  Na krataa a edi kan kaa sz: mrahyzfoxntumi nhyz mra zfa zsom hx.  Zna US nso wx zsom nkyekzmu nso bebree. Abera a wxn a xde zsom paa no baa yz no de Protestant, Puritans ne wxn a wxfiri England a na dodox na yz Anglican (Episcopalian).  Na Romanfox weina wxn dxxso wx American nz.  Europe ne Western Europe dez na ntxkwa nkete nkete wx nyamesom kuo no mu.  Na Huguenots dez no wx aszmde bea wx France, ne Hussites wx Bohemia ne Moravia akyi di fox, ne atutwafox a na xfiri England, ne Catholic akotiafox.  Na ntxkwa no baa so wx England kxkpem afe du nkron no mu (19th century). Na znyz Kristofox nkoaa na xdi mfasox na zwx sz wxn tu kx tenaa Europe ne America no mu.  Na Jews, Muslims, ne nyamesom kuo bebree ne Quadianis te wx asomdwee mu wx atxyz wx 20th century no mu.

 Europe ne Amerikafox a wxn hu sz dez yz yzz nyamesom kuo wx Muslimifoxaman so te sz Pakisatan, ne Saudi Arabia di awerzhox.  Na wei kae wxn zfa Europe wx mfie a atwam no mu.  Muslimifox wx suahunu soronko soronko wx wei mu.  Na kum kum, ne ahwez ne basabasa yz no di akotene wx Islam  abakxszm mu. Na zyz khanjite, Abdul-Rahman bin Muljam fox na xkuu Sayiduna Ali(Onyankopxn nhu ne mmxbx).  Na ne nkxxfox Khanjites kum nkramofox mpem mpem a na wxn gu wxn anim ase.  Na Mu'tazilite fox, na xdi nkunim wx abbasid aszm di bea hx, sz xkum Imam Ahmad bin Hanbal (ne nkrxfox) szwxn angye wxn nkyerzkyerx anni. Zne shia kua wxn frz wxn Assasins (zfiri Arabic kasa mu sz hashistakers, sz na wxn aso ayz hye sz na amanfox dwene sz wxn fa aduro), znso de ne ntxkwa ne akum kum de tia nkramofox.  Na obia na xwx Egypt a na wxfrz ne ho Al-Hakim bi Amr Illah (xbia xde Onyame mra so) a na xkum nipa paa no yz Shi'ite ni.  Seesei dez Nusayri fox nom bi a na xfrz wxn sz Alawites anaa sz Aleris na xto tupaez to Hama, Syria kuronomu wx 1982 afe no num.  Na wxn sodja's nso kum te man mufox a na wxnyz sunni nkramofox znam Muslim Brotherhood's no nti.  Zmra na wxn nkum nkramofox no, wxn de wxn ho bxx yzn tanfox a Shi'a yzz yz ne Mongol fox wx Ghengis Khan ase.  Na Ghengis na xsze nkramofox ne wxn a xnyz nkramofox nsaase firi China kxpem Central Europe.  Zmera a na wxn pz asaase wx Muslimifox kuo so no, wxn anya bi enti, wxn kxx pzz asaase wxn, wxn a xnyz nkramofox no man mu. Ebi ne Qadiani a zkyerz sz U.K ne Europe aman ahodox so ne Israel.

Na sz obi pz dezn nti a nkramofox pz adiifox atorofox kasa tia a, znez xnwhz yzn som ne suahunu, a zhyzz asez wx Sahaba merz so.  Islam som yz nokorz som ebia nokorz ne nsomfox bx abira, akyitafox wx tumi sz wxn taa zsom no akyi.  Na wei bi ne sz wo bz ko atia adiifox atorofox ne wxn akyidifox, wo desekan, sz wo bztumi a.  Na adiifox atorofox a na xnyz koraa wx saa merz no ne Musaylima.  Na n'awudie nti na xnyz, na xkum Muslimifox akoa (Habib b. Zaid, Onyankopxn asomdwie nka no) abera xsxx ne nan wx nipa dxm anim.  Na Al-Aswad al-Ansi nso daa ne ho adi zfa adiifox atorxfoxsutan no bi abera a na xde ne suban bxne no kyerzz amamfox wx Yemen.  Na Sahabis fox  mmienu na xkum Musaylima (Abdullah b. Zaid, a xyz Habib nua ne Wahshi  (Onyame asomdwie nka wxn nyinaa)).

Yz kamfo wxn zsan wxn dwuma pa nti.  Musaylima no dez a na xnyz Islam tamfo na, na xsan yz wudi ni paa.  Bx mmxden na kenkan biribi zfa Qadianis fox suban a na xde wx Pakistan man mu, na wo behunu sz wx yz atorofox, na wxn nyz anibuefox.  Sz wx hwz sz dez Sahaba fox no kyerzz wxn ho kyerz adiifox atorofox adikanfox no a wxn wx Arabian hyez so a, wx betumi aka sz Qadianisfox no anya ne fo wx Pakistan man mu.  Wxn da so te ase, na Pakistan aban no mpene so sz wxn bz ferz wxn ho sz nkramofox efiri sz wxn nyz nkramofox.  Wo ntumi ntxn adaka a hwee nnim mferz no sz, zyz abzzfo fidie, sz znni CPU wx mu a.  Sz wo de wei hyz wo tiri mu dez a, na aden nti na obi ebetumi aferz biribir sz Islam, abera a nkyerz nkyerz nyinaa nyz Islam nkyerz nkyerz (aqida)? Nkxfox a xne Qadianisfox tena yz ahunu koro yz a znkxso ne adanfofa a zwx saa Qadianis kuo no mu, sz wo de to to dez wo behunu wx Nyame dan a Sunnis Nyame dan mu.  Na m'akx (agye sz baako bia znyz Sunnifox dea) na yz wx dez nti a Qadiansfox wx nkabomu, sz wode to to Sunni Islam dez a esua.  Na Britain nkramofox kuo susu sz saa kuo no nyz adez wxn yx nokorz- kafox.  Na wxn wx akuo mma bz yz baako wx wiase nyinaa (Na wxn bebree no yz Punjabis ne Sikh).  Sunnism, ne mpempem wx asaase a zterz firi Morocco kxpem Philipines ne Indonesia.  Na zno ne zsom titriu a zwx Russia ne China ne Africa; Na wxn kuo ma nom nyinaa ka wiase kasa hodox no bi.

Na nkyekyzmu wei nyinaa akyi no, wxn di mmra sukuu nan ne mmienu bi a wxn kyerzkyerz yz adekorx akyi. Enti Sunni ni a xfiri Morocco nhunu nsakraez biara zfa n'amamerz a zwx Indonesia, Kenya anaa sz Pakistan.  Na wei ne anwawa dez a zwx nkramosom mu na saa adez wei atena hx akyz wx mea mea bebree a ahoma torx ana abzzfo fidie nni.  Te sz Jewsfox no sesei.  Qadianisfox no tumi boaboa wxn kuo mma n'ano, etumi keka nszm bi de yi wxn abakxszm firi wxn kuo mma no tiri mu.  Znyz fo sz Qadianisfox no betumi adi Pakistanfox no agorx na wxn asan de wxn mmra asan adi wxn.  Nokorz sz, wxn nni abusuakuo mu nkye- kyemu zsan sz wxnte bea ketewa bi so.  Na wxn saa nni Breilawi/Deobandi nkyekyemu biara, efiri sz Breilawi ne Deobandi no yz abusua kuo mmienu a Qadianisfox no nso yz kuo ketewa a ztx so mmiensa, a wxn tesz mmienu a aka no sz wxn nyz nkramofox.  Enti zmma obiara ndaadaa wo zmfa wxn kyerzkyerz. Na aszm baako nso a nkramofox bi nom ka fa Lahore Ahmadiyya kuo no ho ne sz, wxn nye ntum da sz Ghulam Ahmad yz kxmhyeni.  Na zmom wxn gye  no di sz wx yz Islam asiesieni na w'anka sz wx yz kxmhyeni da.  Na nimdez- fox a wxn wx Islam mu, ne wxn a wxn wx Punjab mu de adansedez sz Ghulam no kaa sz wx yx kxmhyeni.  Na saa kuo yi nni animuonyam de sz Qadiani kuo na nimdezfox no gye di sz wxn nyz nkramofox.  

Zhia sz wxn a wx bz sakra aba nkramosom mu no hunu xhaw a Qadianis de ba ne xkwan tenten a zda wxn ne Islam som no ntzm.  Wxn ntumi ntrz wxn mu firi sz sz Qadianis ni biara hyia kramoni zfa nkyerzkyerz ho a, kramoni no de nkyerzkyerz pa no yi wxn hwe hx.  Nokorz; wxn akandifox no de wxn nwoma te sz Roohari Khazain asie wxn akandifox no bi.  Saa kuo wei wx bea bi te sz Croydon a zwx South London.  Na me ne Qadianisfox mmiensa adi nkitaho wx Croydon, na aberz biara me ne wxn be hyia biara no (mmienu bi dez hyz ntaadez te sz nkramofox pa) na wxn mpz sz wxn be yi wxn ho adi kxpem sz wx ne wxn bz kasa akyz.  Na baako bxx Ahmadiyya Jamaat na baako no nso bxx Imam a ne din de Tahir Ahmad.  Na baako de wxn agyapadez baako bi baa yz, te sz satellite T.V. a wxn kyerz sz wxn som no nkoaa ne soma wxn yz nkyerz- kyerz fa satellite T.V so.  Na wei yz nkwasiaszm paa, znam sz yz wx Sunni Satellite T.V stations nso wx hx (Ebi ne Iqra a yz nim no paa), ne Sheikhs fox a yz nim wxn nso ba Arabic T.V so paa.  

 

Na me bisa baako zfa Ghulam Ahmad sz xse xyz Mahdi na sz xno na xyz Mahdi no a, znez na whan ne Dajjal (Antichrist)?  Na xyi ano sz Dajjal ne anibue a xkyerz esternfox anibue, na xnyaa moa firi wxn kuo a zfiri anibue no mu a saa nti wxn si wxn Nyamedan wx South London nkoaa (Zne London Nyame dan no a zne kuro no ntzm twe).  Biem, wei nso tia adwene sz Dajjal no yz barima a xfiri Jewish mu.  Imam Mahdi (alachi Salaam) din di Muhammed bin Abdillah (znyz Ghulam Ahmed) xfiri kxmhyeni asefox (Sall' Allahu alaichi wa Sallam), te sz Ghulam Ahmad, a yz bz bx no din wx Hijaz bea Ghulam Ahmad ankx da.  Na xnsan mma kxpem sz Kristofox a wxn wx Arabian Penninsula bz tena so no ne Sufiani tyrant wxn firi Syria nso pie hx. Na wei nom nyinaa na afei na zrebesi nfie bebree abera Ghulam Ahmad nawiez kxsi wx tiafe so weiz no. 

Na dez etia no ne sz Pakistani aban a na xmpz wxn aszm no nyz Islam ni paa. Nokorz sz Pakistani aban wx mmra na znyz Islam mmra, na ebi nom yz mmra na ano zmerz a na zgyina Shariah so na zgu Sharia ho fi.  Na znyz Pakistani aban no nkoaa na zkaa kyerz wxn sz wxn nyz naymesomfox, anaa sz atuturafox immamfox, zwom sz saa nkxfox no bi wx hx zne Muslimifox mpaninfox no bi nso, a ne kyerz sz amanyx mu ne zsom mu.  Y'ayi Fatawa atia saa kuo no wz West te sz Gambia, wx mmra denden mu.  Na wei na

Imman bi a w'agyedin yie a xfrz no Imam Habib Ahmad Mashhur al-Haddad a xfiri Hadramant twerz faa wxn ho! Saa kuo wei gu Islam ho fii bebree sen kuo a aka no a wxn wx mfomsox mu. Na wxn kuofox no di Ghulam Ahmad a na xgye ne ho di no akyi, a xbxx (sic)  firi British wx kasafa ztx so num.  Na xkaa sz xyz kokrokro na xsan nso yz kxmhyeni, na xssan nso ka si so dua sz xno ne xgyefox no, Mahdi no, na xno na xyzz zsom ne Islam a zbx mu.  Na atuturaszm ne kwasiaszm bzn ni?  Na nkramofox gye di sz xbiara xbzgye ne ho adi sz xyz kxmhyeni wx Maseta Mohammed (Sall Allahu 'alaihi wa sallam) akyi no na xnyz nyamesom ni anaa sz gyidie ni. Musaylima, ntorx ni no na xkaayz.  Onyame mpxnsee nka no! ... nokorz  (Ghulam Ahmad) dez mpxnsee baa ne so sen Musaylima, ntorxtwa ni ne  nkxfox bi a na wxfrz wxn ho kxmhyefox na xyz ne ho sz dez xyz kramoni. Sz wo pz sz wo kyerz wo asez a, na ehia sz wo ma wxn hunu sz wxn nni kwan tenee ne so sz dez twerz kronkron ne sunna aka no, ne dez Ummafox agye atum.  Na dez wxn ayz no ne nkrataa a wxn atwerz no bx wxn dua.  Na nkramofox a wxn aba nz nyinaa gye tum sz Qadianifox no yz kafirifox ne abxneyzfox a wxn nni twaka biara wx Islam som mu. Na nkyerzkyerz bebree kx tia wxn a zyz wan sene awia a zwx da mu ne soro ... Onyankopxn nko tia wxn!  Atoroszm biara a wxn bzka no [9:30] (Miftaah  al-jannah kyerzz asez sz xno ne zden no safoa a Mostafa Badawi, atwerz. Quillam Press, London, 1990)  

Na zhia sz wo be san aka sz kxmhyeni no kronkronyz na xkaa no wx n'aszm a ztwa tox, na zsan nso yz adez ehia yz nim no wx zsom no mu, emu nkyerzkyerz mu nkxma xbiara a xwx Islam nimdez nso (Na metee firi Shaikh bi hx sz saa nimdez no na akwadaa xwx mfie nkron a xyz sukuu ni behunu).  Anibugusox yz atwitwagyedez, nanso zkx ma obi a xwx gyina berz sz xbzyz anibusugox na saa wei nso firi wxn a wxn firi akyiri no. Na kistanfox atan no dez sa nimdez wei ahyz no den ma, enyz amanyxnszm, twa biabiara.  Ntoasox nso ne sz Qadianisfox no znsz sz wxn frz wxn ho sz  twerz kronkron no ho nipa, enamsx wxn atoronszm a entumi nyz twerzkronkron biara.  (Al-Misri and Keller, Reliance of the Traveller, Beltsville, Maryland, 1994).

NOKWARE ZFA AHMADIYYA NKRAMOKUO (ISLAM) NO HODXKOTA

 Dr SYED RASHID ALI

P. O. BOX 11560, DIBBA AL-FUJAIRAH United Arab Emirates.

 rasyed@ emirates.net.ae / http://alhafeez.org/rashid

 

:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 2071