:Fatwa 29
  Non - Arabic Articles Twi

: Fatwa 29
: webmaster

Bismillahir Rahmanir Rahim

AL-FATWA INTERNATIONAL (AMANONE)

YIE NA ETOSO ADUONU NKORON (29)

Akenkanfox a Yzbumo!

Xnyankoropxn Asomdwue Znka mo!

Al-Fatwa Nwoma

Imam Jamaat Ahmadiyya, Mirza Tahir Qadiani Zwuo

Zda ztxso zdunkoron mu wx Xbznim Bosome, afe mpem mienu ne zfihyia miensa na dez xno anka sii no ho sz xwz Imam ne Khalifa wx Ahmadiyya zkuo mu,

Mirza Tahir Ahmad Qadani kaa baa bi. Zwx mu sz xkra biara bzwu, nanso no wuo no yz adesua dez maa xdasani biara. Afe Apam Ahankoron ne Aduowxtwe nwxtwe no mu zna Mirza Tahir Ahmad Qadiani yi kaa abofono szm faa Mubahila (mpaebx zko) zmaa zwiase Muslimi (nkramxfox) nyina; na xkyerz mu sz saa adez yi yz abosome nszm, na zsan yz nkontoposzm. Adez a xkaa yz no bzyz nkwaseaszm maa saa Imam Mirza Tahir Qadiani, na bzyzz xhaw pii maa no awieye; na mmo mu sa adez yi mu na xde firi me wx zwiase ha. Nkramofox (Muslimi) akonimufox pii bxxno kxkx sz xtwe saa aszm no nsen-san. Zbi mpo ne no hyia wx (1994, 1995, 1997, 1998 zna mfirihyia bzbree). Saa nnipa bi ne Syed Abdul Hafeez Shah, xde zkuo xkxtea Ahmadiyya dxm no baa yz no teasez na xne hyia. Maulana Manzour Ahmad Chinioti kxkxx London zmerz pii ne no hyiaa saa aszm yi ho.

Na dez zyz animuguasez ne sz na Ahmad Tahir Qadiani agya xbia a nu xne mmarima zda. Sa Mirza Tahir Qadiani nyaa asotwee firi Onyame wx aberz a na wxyz nkyerzkyerz wx zda Zfiada zwx Xpepxn bosome mu, na xyaa ahohodwodox yadez wx Norway na xde no baa zwiem hyzn kxx London. Mirza Tahir Qadiani hyiaa Nkramomu akonim pii nu bi ara nu ma xdi nkoguo. Zna xtwa nkxntompo pii sz Nkramofox pii na Zgya na xto wx gyidez to hx bzka Ahmadiyya kuo no ho. Mirza Tahir kaa sz zwx afe mpem meinu no mu nkoa no akra bzyz Xpenim aduonu na zkaa Ahmadiyya kuo no mu. Nanso saa nszm yi nyina nyz nokware biara. Xbztya sa aszm yii wx Internet so; http://a/hafeez.org/rashid/figurez.htm.

Na xyz ketase hyz dez pii. Zna xyaa yadez ne amanihunu pii wx akyiri no. Zwx mu sz xkera biara bzwu nanso zba wx sz wx ba so xpaegyebx nomee mua, na ayz animguasez. Mirza Ghulam Ahmad Qadiani sz ;

"Atorofox a wx kxka Mubuhila, zwu ma nokware a zwx zwiase zda adi bzfee" (Roohani Khazain II Vol. 9, p. 440)

Zbzsi znz Illias Sutta ne me na Agyidifox daso te asaase yi so. Ameen!

Ayzyie nka Allah, Xnyamekoropxn no, na ne dx ne na Asomwez xkaa ne

nkxmhyznii a xbii Ama no akyi Krata Wxtwerz kxma Khalifa xtxso nnum

Yzbuwx Mirza Maasrour Ahmad Qadani Saheed. Asomudue nka mo. Me ma wo amo sz wx asi wo Ahmadiyya Jamaat xhwzfox mekekan Khabrain, zfa aszm moa Qadiani Murabbis zpzsz wx hyia nkyerzkyerz mu faa mpaebx zgo no ho sz zyz nokware sz wo atwamu a, a wo mma no ma so a znez megyi di sz zno mmonna zkunu Mirza Tahir.

Me pz sz me ma wote asez sz nkoguo a Mirza Tahir dii no wx afe apem aha nkron ne aduowxtwe nwxtwe mu zfa Mubahila kyerz atorx szm mo a Ahmadiyaa kuo de num znti firi saa kuo no mu na beka Islam kuo no mu. Inshallah Islam na zbzma wo adi nkonim wx wiase ha ne xsoro, na wo a nya akatuapa afiri wo wura Xnyamekoropxn nkyzn.

Me pz sz wx ba nkyerzkyerz mu na wo hunu nokware ne ntorxba Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Nya kokoduro na bra nhyia muu yi. Me wura Onyame, ne na akoa Syedna Mohammed (S.A.A.W), megye tumu sz yzbzhyia.

Bra na yzn nka nokware ana ntorx zfa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani nkyerz adasa.

Megye di sz wo bz ma me mmuayz ntzm zso.

Asomdwe nka kwantenefox

Dxkta Syed Rashid Ali

Dibba Al-Fujairah

Xyinehom: Afe mpem mienu ne mfihyia miensa.

Sz Kwane a Jamaat De Wxn Atanfo Ba So

Nokware mom zyz den na akukuodurofox nkoa na zde to wxnho so. Kwan-tenenee firi Onyame nkoa hx na xde ma obi ara xhwzhwz yzn dwumadie ne sz yzbz bzka nokware. Na Ahmadiyya kuo no, ntumu nyina da zfiri yzbz ko afia wx bibiara mu. Na wxfa kwan ahodox pii so sz wxtwerz nkrataa baa yzn ho sz yzyz xbonsamo akyidifox, zto da nsoa wxde yz kx aszmodifoc (abamu) sz wx nyi yzn nfiri hx.

Zwx afe apem ahan nkron, aduso nnan mu zberz a Pakistan Mampanin Zulbigar Ali Bhutto tee zkuo xkyerz sz Ahmadiyya (Qadiani/Lehorefo) nyz Nkramo som no wx Pakistan, zma so ma xmenohyzfox no xde Xsrane Zial Haq nyaa nkwanhyia wuo afe apem ahan nkron aduowxtwe wxtwe mu. Zfiri sz nu Xsrani yi zpz sz Qadiafox ne Ahmadiyya nya nkyerzkyerz wx sa Xman no mu zfiri wx nyz nkrama fox. Nhyehyzmu daadi pefee sz Qadiafox na xyz awukadez yii saa.

Maulana Yusuf Ludhiavi nso hyia nkwanhyia wuo, wx aberz a xkx no asoayz

wx afe apem mpem mienu ne mfe hyia mienu mu. Na saa Qadiafox yi kumu

opanin yi na zma ne ba nso piraye. Ahtesham-Ul-Haq nso yz obia xgyae Ahmadiyya kuo. Na xne wxnoa mom Ahmadiyya te fa ko. Xyz sz xgyae Ahmadiyya kuo no, aba yz Islamic (Nkramofox) kuo no mu, sa Ahmadiyyafox yi haa no pii zfirisz na xkotia wxn kx Mumbai ne India nkuro pii so. Yei mma Ahmadiyyafox no pii gyae bz yzz Nkramofox. Xyz dez xbztumi biara nso as aka.

Mirza Basheerudin Mehmud Atwaman Ne Mmonatox

Bishan Masri agya Abdul Rahman Musri bzkaa Ahmadiyya kuo no wx Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, na xnim sz wo abzyz Kramoni papa bi. Na xwx Ahmadiyya kuo no mu xhunu sz Mirza Mehmud a na wxyz Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ba yi yz xbia zfefaa mmaayewa pii, xsan ne mmarima na na zde da nso. Xbzyz Khalifa no na xne amanfox fre nkorxfox yerenom ne xno araka yamuba nso nyina daa yz.

Na xfaa ne ba ba na xferz no Ummatul Rashee, a na xyz akwadaa, mpo no zma abxfera no txx mmumu. Yie ma abxfra no na nyaa Mirza yi Kasatia. Sei na ne maame (Mirza Mehmud) zyere no mpo ate asez: Na sie nu xkakyerz no: Oh! adzn na wonkyzn, mma afe anaa mfie mmienu. Abxfra no xntu mirika znkx baabi ara.

Eh! Znti wo ni xbaa wo no da anaa" (Sodom p. 108 Shafiq Mirza).

Sz no busua ne no nyz adwene a siena Mirza zka:

Zbiyz nkwaseafox, zfirisz xberz wx ho yz noba yz ma no baa xkakyerz dez woamerz wx ho na mano bzfz, zfiri sz wxte bi nka hwz. (Sodom p. 108, Shafiq Mirza na zkaa yz.)

Xde bi nso Bashir Masri, Kashim ari ni xwoo no afe apem ahan-nkron zdunan mu. Xtuu kwan kxx Abibrem Apieyz yz Awurade yi yz firi xman a abxne fox di so. (Al Nisa 4:75)

Zfie aduonu akyiri me firi abibrem kx England afe apem ahan-nkron aduosia-

baako mu.

XDX NINUMA

Xyi me sz meyz Imam wx Shehjehna Asxredam wx Wxkim wx England. Saa aberz no mu na na Ahmadiyya zrehyz asez wx saa xman no mu. Xde me to so nehyz nkuo pii wx kuro no mu. Wxfrz wxn Mirzats (Ahmadiyyafox).

Al-Hafiz B.A Masri

Xbznim wx Afe Apem Nkron Aduowxtwe Nkron mu.

FAKHRUDDIN MULTANI ZWUO

Fakhruddin Multani zyz Ahmadiyya nii a xgye saa kuo too ne ho so yie. Wx sae ntam wx Mirza Ghulam Ahmad Qadiani nsam. Xdwane firi ne nananom kuro a wxfrz no Multan kxx Qadian. Na xsii beayz na xyz Ahmadiyya nhye-hyzmu papa. Zsz mu zsi faa Khalifa Murza Mehmud ma no gyae Ahmadiyya kuo no wx aberz a na w'adi zkuo no mmu mfinhyia aduasa-mmienu. Znti wxtaa no efiri Jamaat przko pz. Na xhyzz mmra sz onipa biara nni ho kwan sz xne no di nsawosox biara. Mpo dez xbz di kaa ho bi. Na saa nsunsuanso yi zka abusua. Nszm moa xtwerz too hx bi ni: Me yere ne me mma nso wxyii wxn maa zfirizs na wxnyz ma abusua. Ma akwadaa txtxfeewa mpo aduane a xdi bxxno. Me afena mpo a xhyz me yere a wadi zdzm mpo, xsii no kwan firi fie hx ba.

Wxmaa madxfo nyinaa gyae menkyzn ba. Wxhyzz wxn a xte me fie nyinaa ma wxn tufirii fie hx. Xyii xbubuani Shamshiddi a xhyww me aduma mu firi hx. Zfiri sz me nni hx a, xhyz hx ma me. Wxn tetee m'abusua mpzm pii nso. Ahmadiyyafox mpo na wxn ne didwa no xhyzz wxn maa wxgyae. Na saa nnezma yi zyz tirimupx bia xbxyz sz zbzyz madwuma bzkx fxm ama me ne m'abusua ano adwuane abx yzn. Wxyii wxn animmaa akorxfox bzwiyaa me fie nnezma wx aberz a mfie zdu-mmiensa nyinaa no na zbi ntoo me da. Mpo na mmrantewaa gyinagyina ne mpoma akyi abx wxn ho adagya berz a me yere ne me mma mmaayewa zhyz danmu. Me mma mpo wxnin hyzz no xyiyi wxn adifiri wxn sukuu mu.

Afe apem ahan-nkron aduasa-nson mu, Khalifa Saheb kaa Nyameszm zda Fiada no, na akyidifox ne no aserafox fitii asez sae sae Multani Bashir Mahri ne wxn na wxwx wxn afa. Na zdapzn twaamu no wxn aberz a n owia zkxtx no, Maulana Fakhruddin Saheb Multani, ne Hakeem Abdul Aziz Saheb zna Ahmad Masri Saheb, a xyz Shaikh Abdul Rahman Masri ba barima no zkx aszmdibea a nno, na onipa bxnefox bi too agyan wxx no maa no zkaano mfe mpadez. Saa akodez yi nso san dii wxn no a woaka no nso zdzn.

Saa aszm a ztoo Fakhruddin no sii owiaketee wxn abrz ana nanso wxanya mmoa biara afiri Ahmadiyyafox yi nkyzm. Na zmom adwanhyzfox bia na wxne saa Ahmadiyyafox nni aneznan mmom na zfaa no no kxx ayaresabea.

Zdxm bzyz apem-baako a no xwx hx no saa Ahmadiyyafox mu biara antumi anyi xbxnefox yi ama no anya asotwez biara. Zdesz Dxkota Gurbakhsh nkotoo na xkaa nokware maa Aziz Ahmad Qadiani nyaa asotwez zwx mu sz wx hyzz nonsam pii. Mirza Mehmud, a xyz Khalifa a na xtxso mmienu momu no yz no a ayie kzsez na xkyerzmu sz xyz onipa bia wx wu wx abrz a na xko ama Onyame. Na znam nokware a zdaa adi no, yei maa wxtwee Aziz Ahmad Qadiani aso wx adwumaden mu.

(Pope a xwx Rabwa. p. 52, Mohammad Mazharuddin Multani na ztwerzyz)

MIRZA GHULAM, HINDU ARYA SAMAJ ZNA PANDIT LEKHRAM

Wxgoo ako pii sz wxpzz wxn faahodie wx Indiafox fa zwx wiase mu wx 1857. Muslimi (Nkramofox) yi antumi anni nkunim. Na yei maa Englishi Abrxfo nyaa Muslimfox yie so tumi, zna zmaa Akristofox ne Hindi Arya Samaj hyzz asez aniberz so sz xbz ago atia Muslimfox agyae wxn Nyamesom no wx akuokuo a wxdxso mu. Na xyi Mirza sz xnni wxn so sz dez zyaa xbztumi atete Muslimfox ntam; na woayi Islam (Nkramosom) afiri wxn akoma so, sz dez xtumi nko ntia saa Englishi fox yi. Na xyi Mirza Ghulam Ahmad sz xyz Islamo (Nkramofox) mu akua. Mirza Ghulam Ahmad kxduru Lahore wx 1869 no xyzz no sz xyz Muslimi (Kramo nii) mmom, na xhyzz asez Akristofox ne Hindu Samaj mpaninfox no nyaa Nyamesom mu nhyehyzmu. Yei maa no nyaa znim pii wx Nkramofox anim. Na Muslimi (Nrakofox) xbzn no paa ara no hunu sz na xnyz nokware aszm biara na na xkyerzkyerz. Yei zmaa wxyii n'ayz na xsan kamfo no pii. Nanso na Mirza Ghulam Ahmad nyz onip na xtumi yz nkyerzkyerz yie, na xsan nyz obi nso a xtumi kasa yie.

Na sz wohwz Ahmadiyyafox mu abakxszm mu a, saa Ghulam mo no antumi anni nkunim wxnoa na xkotia no biara. Xdii bosome kakra no wx Lahore, Mirza Saheb, san kxx Qadian na xhyzz asez bobxx dawuro faa Islamo (NKramofox som) pii. Na xhyzz saa dawuro yi ase 1877, a wxhwz mu yie wohunu sz na nyz Islamo (Nkramosom) nti na nana xyz saa zdi kan "Braheen Ahmadiyya" na xpaa no so sz xyzz obia Onyamekoropxn (Allah) ayino sz xnka Nkramosom (Islamo) nokware, na wohyz na xyz mfitiasez. Na xbia xyz Nkxmhenii kan no sz xyz Mujaddid zna Messiah. Xsan kaasz xyz Hindu Autar Lxdo Krishna. Sz xbzgye ato mu xhyzz asez hea Hindufox pii.

Zna wxhyzz Quran, mu a sz na Onyamekoropxn (Allah) sez:

Mo nto monsa mferz wx mmra Onyame nkyzn wx nyasaso nne nkyerzkyerz a zfz sox: Na monka dez zyz a zsan yzn ahommxbrx nso, zfiri sz yzwura Nyame nkotoo na Onim nea w'ayera afiri na aszm so. (Quran 16: 125).

"Na mo ntoto na monsan nni wxn abosome no atzm, na moyz saa wxn nso bzdidi mo Nyame Aszm" ( Qur’an 6. 108)

Sz xhyzz saa kwan Mirza Ghulam nyz Islamo nkyerzkyerz biara. Zfiri sz na Muslimo (Nkramofox) ne Hindufox atena mfinhyia pii a na xdi nkotaho paa pii na na xsan tete asomodwie mu nso.

Zmaa Hindufox hyzz asez nyaa Muslimofox (Nkramofox) ne noa Nkxmhyznii kasatia, adez na zsii da biara. Na zwx 1877 Mirza twerzz woayz krataa wakyikyem aduonum (50) a wxfrz no Bahreen Ahmadiyya. Zna mo so mma no nyaa Rs. 10,000 wx 1880 mu. Na zbaa adwasox, nnipa pii kenkan; nee maa wxn ho dwire wxn pii, zfiri sx na Mirza zkasatia tia Hindufox. Nszm a xkaa bi mfatoho nie:

"Zyz nnipa ahyzdez sz wxbzkyerz sz saa Hindufox yz nkontompofox, na wxnnsom, ne abosome zna Bhawan zyz zwiase afzfzdez ......... ne wxn abusua, na nwa na zbzfrz wxn Pundit, Ji zna Guru Ji nne Swanni Ji" (Braheen Ahmadiyya 1, Roohani Vol. p. 107)

"Afoforx a wxwx Hindu, a wxfrz wxnhyiamu no anya Samaj, ne nnipa xde baayz no Pundit Saheb xno xsanfrz no sz Diyanard. Wxn nkoyaa- dez xtee yz no nyz Vedase, na xsan nyz tete Hindu nsom, na ztiri wxn ara akoma mu". (Braheen Ahmadiyya, Roohani Khazain, Vol. 1 p. 72)

"Sesie no Arya! Me ma wo Amo! Ntotopo ada adi afa wo Nyame (Permeshwar) ho, na adaa adi sz Pundit Diyanand mpo se (Permeshawar) zyz abxdez bi. Yei nti na xbzyzz Ramchander, zbi so a xyz Krishna ne Much zna prako a xdidi agyanan". (Roohani Khazain Vol. 2, p. 395)

"Permeshwar zyz nsa zdu (10) zhyz funumaso, zfiri sz obi ara biara xyz nyasafox biara bzfe asia" (Roohani Khazain Vol. 23, p. 114).

Nsz moa na zwx Bahreen Ahmadiyya zyz atzme maa Kristofox ne Hindu ne bia xkenkan nwoma no.

"Mirza Saheb san didii Hindufox ne wxn mmaa wx saa nwoma (Bahreen) no mu na wxhyz p. 19 zwx ne nwoma zde; Shuhna-e-Haq, zno mu xtwerz sz wxde wxn mma maa nsa bzma me afa nhyzhyz mu wx me agyapadez", zwx Surma Chasme Arya mu no nso xkaa sz Arya mma aszm wx abofono so. Na zmma Hindufox nyaa abufuo na abzwie dadaa xtan". (Asha'at wx Sunna, Vol. 18, p. 13-14)

Pundit Lekhram Peshawari a xfiri Arya Samaj zyz xbxneyzni. Na zwx Braheen Ahmadiyya xkyerz sz Takzeeb Braheen:

“Mirza Saheb twerzz sz obi ara wxbz twerz mmuayz afa Braheen Ahmadiyya nwuma no no wx bz ma no Rs 10,000. Zna Pandit Lekhram twerz nwoma xto din sz Takzeeb Braheen, na nso obi ara na xko tia Nyame no a wxbuu nkxmhyzfox. Wxhyz mu yie wx daade Pzfeez Mirza Ghulam Ahmad Saheb zna zmmaa Pandit nyaa abufuo kwatia Islamo ne nkyekyemu”. (Raees Qadian p. 1332-133 by Rafia Dilawari).

KRATAA PANDIT TWERZ KXX MAA MIRZA

Zwx June 24 1893, Pandit Lekhram de mmoayz bi kxx maa Mirza Ghulam Ahmadi.

"Wo atwerz xhaw ne abxfono sxm wx Braheen dez a woyz xwudini, na wxsan yz xyarenii nso sedez Quran zkaa. Zfiri sz wo na woahyz yzn abufuo. nka na yzn nyzsz yzn Permeshwar nim sz anka yzn dez yztwerz bibi ara ntia Islamo (Nkramo som) da. Sz Nyame mpz dez wo ayz no a, na akradaa bzpae asi wo tirim wx aberz a wowx dan mu. Na sz nni kwan sz mebx me ho ban a, znez mo mu me bx. (Weedkly Sutdharam Parcharak; 11 July, 1897) wxkaa no wx Raees-e Qadian Rafiq Dilawari p. 133)

MIRZA YZ ADWADESEM WX NKXYADEZ WX NIPA DXM MU -ENTI SIE NA ONYAME NKXMHYZNI ZYZ

Na xpzsz xde no akzseszm tx ade wx aberz twerz Braheen Ahmadiyya. Anso Mirza Saheb antumi anyan no sa kora ara, na antumi amu mu bi ara. Yei nti xsesa kwan no. Yei nti xhyzz asez de no nkxnya kx adwadez na xbobxx dawuro pii. Na zyz 1885, xtoo no nsa frzz wxn a xyz Nkramofox nhenfo ne atitirifox pii sz wxn mmzhyz nsznkyerzne a xtae yz.

"Sz mongye nszm a me ka akyerz mo sz efiri xsoro no a, mo mmra wx Qadia mz yz nsznkyerzne wx Qadian. Sz mobzhunu saa nsznkyerzne yi wx mo anisoa, mobz abz Muslimi (Nkramofox) na mo yi mo akoma mu baa nez mo bzhunu xsoro nsznkyerzni. Saa dez yi Nyame aka ato hx”. (Xyiyi firi adawu-bxso Vol. 1, p. 21)

"Saa nsznkyerzne, znyz mepz na mede ka na nsan nyz me ara m'adwene nso, na zfiri Onyame nkyzn na zsan yz nkxmhyz" (Xyiri firi adawubxso, Vol. 1, p. 20)

"Na sz moba bztehx afe baako nu mo ahunu xsoro nsznkyerzne biara, mz tua xbi ara Rs 200 bosome biara". (Xyiyi fir adawubxso, Vol. 1, p. 21)

Subhana-Allah, Hwan na bznya afe baako sz xbzyz nsznkyerzne wa wx Qadian akura. Zyz nkontonpo. Zfiri sz xbi ara ne hx a xbztu afe baako abz di saa dwumadie no.

NYAME NKXMHYZNI NYZZ SAA ABEZ NO

Biribi ara nkyerz sz yzn nkxmhyznii Muhammad (S.A.A.W) hyzz sz xbzyz nsznkyerznee akyerz Kafurfox wx Makka abxntene so. Enti xno Muhammad (S.A.A.W) hyzz sz, obi mmra mztena hx afe baako. Nkxmhyznii Muhammad (S.A.A.W) maa xbosome mu bae mienu no, xyz no ntanso ara wx abrz a wxn ani da wxn ho. (Zyz Bukhari) Kafuri baako hyzz sz nkxmhyznii (S.A.A.W) boba zhyz no samu nka sz xno nkxmhyznii yz Onyame somafox, no sa aszm bzso na xbox no kaa asxm na zsan dii adansez no mpofirimu. Nnti xhyz sz xde aszm bi to hx ansa na wo ayz nsznkyerznee. Sz woka nokware asz akyerz adasa, na zyz no akyedez a efiri Nyame hx. Yei nne Nkxmhyzni (S.A.A.W), Nyame Nkxmhyzni xbi ama no akyi no Suban paa. Onyame tumi mu ne nopz nti nkxmhyzni bi xfiri Nyame nkyzn no yz nsznkyerznee ma xdasani biara agyetum.

Na zni sz wxbx ho dawuro kyerz amanfox ansa na woayz. Nanso, zyz wxn a xyz xtorx adiifox nom na zyz saa.

KRATAA PANDIT LEKHRAM TWERZ KXMAA MIRZA GHULAM

Aberz a Pandit hunu saa dawurobx no, Miza ayz no, na Pandit kaa sz Mirza zyz xtorx odiifox. Na xno Pandit no nebo adikan afu Miza pii. Na xtwerz sz:

"Mehunu wo krata no wx Murtazai Press Lahore, sz wo se Nyame ahyz wo sz kakyerz obi ara bia xyz Muslimi (Nkramoni) mz tema Qadia afe baako zmzhwz xsoro nsznkyerzne. Na sz antumi amba so a, wo bzma Rs 200 bosome biara na wode Rs 2400 atohx ama no abanfutox mu wxwxn sikakurabea. Na wontumi nyi sa sika buemu. Sz wo te asez saa dez a, mz ba abztena hx afe baako no. (Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari, p. 163).

MIRZA GHULAM SESAA N'ANO

« Na ne nwoma no mu mekyerz mu sz me pz wx di di mu yie wx wxn Nyame- som ne wxn mmiayz sz wxn no momu bzyz Nkramofox zno bzboa ama wxn akyidifox no adwiri wxn. Wo Pandit, dez wo yz obia wo nimdez nkx akyiri biara. Na sz zkuo num (5) mua zdi di so yi; Arya Samaj Qadia, Arya Samaj Lahore, Arya Samaj Amritsar, Arya Sajam Ludhiana, Arya Samaj Peshawar gye gyina hx mman wxn, znez me ne wx hyia. Enti sz wo gye to mu na wote asez wx nnawxtwe mmienu a, me bu wo sz wonyz xtitiri biara. Na zbasa dez a, mene wo nhyia ». (Mirza Ghulam krataa, 17 April 1885, zwx Rae-e-Qadian, Rafiq Dilawari, p. 163).

PANDIT LEKHRAM MMIAYZ

"Ebzyi yi ne wo kx: zsono see, xfa nni di nkoara. Na menim sz wobzdi bxhyz no so. Wokyerz sz akuo nnum a zfiri kura Arya Samaj kyerz sz woyz nnaadafox. Zdez na zkyerz saa kuro nnum nyina bzgyae wxn nsom na woabzyz Muslimi (Nkramofo) przko pz. Znez de sz w'abusua nso mzyz Arya somfox. Enti sz wo yz nhyehyzmu yie wxn nso bzba Arya Nyamesom, zbzyzfz sz wobzba Arya nsom na me nso mzyz Muslimi (Nkramo ni). Zyz nkontompo sz na wo ka". (Mirza Ghulam; 9 April, 1885, w'atwerz no Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari p. 164).

MIRZA GHULAM NNAADAA

"Saa Rs 200 zwx bosome biara mu, me de bz ma xbia ode mu papapa. Znyz onipa hunu biara, na sz zbaa saa menya saa sika yi wx hen. Na sz wobznya saa sika yi afiri baabi dea, znez menfa no. Na sz zbaa saa dex a, wxbzka wxn a wxn nnidi di mu na wx ntumi me me nhyia wx Qadian". (Mirza Ghulam krataa; 9th April, 1885, w'atwerz no Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari, p. 164).

LEKHRAM ANTE ASEZ

"Miza Saheb! Aszm a wotwerz no wx 7th April, zna 16th April nyinaa no wo sesaa w'ano. Nyame nim sz wosesaa w'ano pii. Adez meeserz wo nne sz wo yz obi a wo ka nokware a Nyame nso ayi ama adasa, tua Rs 2400 to hx sz agyinamu to Aban sikakorabea, na twerz aszm to sz me abzyz Muslimi (Nkramo nii) wx afe baako mu a, na ma saa agye wo xsoro nsznkyerzne no ato mu, a saa sika Rs 2400 bzba abzyz medea. Na sz wo ma owia pie firi atxyz, zna ma xnya sani birara bzgye wo atum. Anyz saa dez a, wo yz nipa hunu". ( Mirza Ghulam; 30th April, 1885, zwx Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari p.164).

MIRZA SAN SESAA N'ANO BIEM

“Mirza hunu sz Lekhram ntwa aszm no so, xgye tu mu sz xbzyi sika na xde mmrafoforx too hx. "Mekyerz sz wo nso de Rs 2400 abzto Muhajim nkyzn. Na sa xnipa yz xbia na xgye mpamanim sz wo bx abusua firi no nkyzn. Na xkyerz sz nea xbzdi nkunim no na wo a w'amano aba NKramosom (Islamo)". (Mirza Ghulam krataa; 17th July, 1885, zwx Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari p. 163).

LEKHRAM ANO YIE

"Yz yz bibiara afa wo dawuro zbaa Mutazai Przzsi Lahore, na zmu no wotwerz sz Onyame ayi sz sesan wxn xnyz Nkramofox mmz yz Nkramofox (Muslimi). Na saa dxm yi mmztena Qadian afe na wx mznhyz xsoro nsznkyerzne, na wo bzma obi ara Rs 200 bosome biara na zbzyz Rs 2400 afe mu. Na sesei no wo de nhyzsox ahodox pii na abatabata ho. Adzn nti na w'dwane afiri wo bxhyz no mu? Ma nokware nna adi. Enti sie na odiifox zyz sie se mahunszwo mpz sz saa dawubx no. Wo ntumi nyz nsznkyerznee biara. Zno nti na wokyerz na wotwe asa no. Sie sie magye mmrafoforx wxde ahyz ho ato mu". (Mirza Ghulam krataa; 20th July, 1885, zwx Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari p. 168).

Na xgye saa mmra no tuu mu no, Lekhram san twerz kx maa Mirza Ghulam:

"Sz me nye wo fapem nto mu no, wo akasa ka nsznkyerzni a wobzyz no saa da no. Hyz mmrz ne zda nso ansa na wo abx ho dawuro! (Mirza Ghulam krataa; 20th July, Rafiq Dilawari, p. 168).

MIRZA SAA YZZ XSAN ADANDA LEKHRAM

"Me ntumi nfa nhyzfox ne bibiara nto no sz mzyz nsznkyerznee biara. Zfirisz me nim dez zbzto me anaa dez zbzsi dano. Meyz Onyame akoa wx ayi. Menim nsznkyerzne a Onyame de kyerzkyerz. Efirisz yz nim sz nsznkyerzne yz adez a zboro onipa nimdez so. Na Onyame nkotoo na xbzma saa adez no asi na onipa nni saa tuni no. Me ne wo dez no me pae obia xbzhyz sox a xnyz Onyame somafox biara". (Mirza Ghulam krataa; zwx Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari, p. 170).

LEKHRAM YZZ MIRZA GHULAM DEFEDEFE

"Sz obi a xnyz Nkramo anaa Arya nii, kaa no wx dawubxfox sz wode saa sika no bzma no ato hx na znyz adez a wobzsesa nhyz a wode to ho. Na sz wotwerz no yie a biara na adwene mo dx no ngye ntumu zfiri sz zyz dwatwa na wofox. Dez nti a meyz nso nto mu no nesz me ngye wxn bxhyz biara ntu-mu. Zfiri sz woyz wo ho akaseszm. Zno nti na mekyerz wo sz fa sika no obi nto. Megyedi sz xbi ara nni hx xbz abz hyz abamu ade afe baako wx. Qadain na mentumi nsxre kyina na yz no, na amawo dane dane wo ano wo adawuro a wobobx no mu.

Na sz "woka woyz akua ya ayi no" na wo kaa kratafa ztx so mienu wxaduwu- ro no sz wo ne Hazrat Elsa zyz pz zno nti yz ngye wo nto mu. Efiri sz nyz sz yz gotea Muhammad (SAAW) a xyz nkxmhyznii a xtwa a ztox no. Adzn nti na wxn ayz adadaa nszm. Wo ka sz wo nnim nsznkyerzni a Onyame yi kyerz szdez yayi titruwu na wxde adwumaden ahyz wo, aden nti na woaka saa dwumadie no nyina ahinta ankyerz wo? Na sz wx nim nsznkyerznee a zbzsi a, adzn nti na wobo bxx no dawuro? Na sz Bismillah wo ka no nyz nokware biara, dez bzn na wo gyedi sz wo bz nya. Zyz den paa sz saa nezma a wo yz no basa no znkyerz sz wo yz nkxmhyzni biara. Na wo nsan nyz biara mma Nyame; dez xnim dez ahinta. Wei nyinaa yz nhyira a zfiri xbosom hx. Me hyzz wo kyerz na ma nsznkyerzni a xbro nnipa tumi so. Na seisei wo'adwe asan, sz wo nim nsznkyerzni biara. Efiri sz wo nnim dez wo bzyz. Aszm biara yo wo ka biara zyz atorx szm. Ada adi pefee. Sz wo agye yei nyinaa atumu no me nyini sz wo bztumi de nhyz bi aba sz Dabi anaa Anee zfa atimuxdenfox wo bz yi no sa dae no. Zba saa dez wo hia atimuxdenfox. Na sz wo nsznkyerz no kx kxtopo a, znez zwxsx wo yi kyere mmerekyie na kumkum wxn. Yznim sz wo ntumi nyz zno ka wo ano tu mu". (Mirza Ghulam krataa; 5th August, 1885, zwx Raes-e-Qadian, Rafiq Dilawari, p. 171-172).

MIRZA SERE SZ PANDIT ZMETENA QADIAN

"Mirza Ghulam atumu bi biara afa nho. Na zdi bosome mmiznsa, no Pandit twerz nwoma kx maa no xkae no. Na Mirza nso twerz no sz xmera Qadian na xne no nhyia, zfiri sz zho no nni akyiri. Na sz xtu mu di sa nhyz yi to mu a, znez xne no bzyz biribiara". (Takzeeb Braheen-e-Qadian, Rafiq Dilawari p. 171-172).

Na saa atwerztwerz zfz Mirza Saheb zne Pandit kxx so bzyz bosome nnum. Na xtwerz no nszm nkrataa pii mu wx Punjab, zbi nne; Aaftaab Punjab, Kohinur, (Takzeeb Braheen-e-Ahmadiyya by Pandit Lekhram, zwx Raees-e-Qadian, Rafiq Dilawari, p. 171-172).

Zfiri saa berz no Mirza Saheb ho kyere no pii na xgyae saa dwumadie no, na mpo wo atumi atwerz Ahmadiyya nwoma bia ara. Na xkaa ho nszm pii wx Takzeeb Braheen-e-Ahmadiyya zna Zameena faa xhae xyaa firi Pandit ha. Zfiri sz na Mirza ne kukuduro biara.

PANDIT LEKHRAM KX DURU QADIAN

Na Pandit nyaa saa muayz no, ntzm nso na xkxx Qadian; na xne Mirza kxx kaa nhyzsox no yie. Mirza san danee n'ano. Na Pandit hunu sz, xyz xdaadaafox. Xde abufuo sxx no kxn. Na Mirzan tumi gyee ne ho firi no nsam. Na Pandit Mirza fie kye sz wxne Ghulam zbzyie bi biara kxpem sz Mirza Ghulam bz yi xsoro nsznkyerz no. Na xkaa aszm bi, KHAWARIQ-E-AADAAT. Pandit kaa sz:

"Khawariq-e-Aadaat, zkyerz xni nhyehyezsox. Dufa wxtumi sz xdwa, na xgya nso tumi hye, dua biara wx asaa se yi so. If sz Onyame tumi ma Dufa adwa, zfiri sz wo na Onyame zmaa wo zkaa, na sz xgya nso nhye a, na sz nnua nso hyz asez nante a, znez zba saa mz bz abzyz Muslimi (Kramo ni), na sz wo atumi anya saa nsznkyerzni yi a, znez zwx sz wobzyz Arya na wo gyae wo nkxntompo nszm no".

Mirza Saheb nso kae sz:

"Wokan Quran Kronkron, znyz sei na nsznkyerzne (Mau'jiza) kyerz". Pandit bua sz:

"Na xma saa dez yi so wx Quran, znez zbz yz den sz wxbzgye ato mu. Sz nsznkyerzni wx Quran mu".

Mirza Saheb angye anto mu sz saa adea no nni Quran mu. Zna Pandit Lekhram ankasa de Quran hyzz Mirza Saheb nsam a na xhyzz no xkyerz no wx mu. Na xbisaa no xkyerz no 'Mau'zizah' mfiri Quran mu. Na Mirza Saheb bie bie mu pii na nso wxn anhunu. Na Mirza kaa no akyirisz kyerz Pandit sz saa aszm no nni Quran mu, nti xtwe san. Pandit Lekhram kyerz wx no nwoma bi mu sz asz yi wx abrz a na Hakeen Kitten All, ALA Ihhale Chaired, Pandit Jai Kitten, ALA Lax Sahid, Mirza Saheb busua nii xde Mirza Kamaludden Mince Mural Ali ena xkwan-tufox bia na atwerz hx no wx hyina wx hx. Na nyz adez Mirza Saheb enyinez zsiyz no ntum. (Takzeeb Braheen-e-Ahmadiyya, Pandit Lekhram p. 86 zwx Raees-e-Quadian, Rafiq Dilawani, p. 172-173).

PANDIT LEKHRAM HAA MIRZA

Pandit paa Mirza agyaew pii sz ma xtwetwe nsan. Na mma wxfa nhyz denden biara zto ho sz xtena zhx mmom afe baako wx Qadian. Enti xhyzz Mirza sz xnyz nsznkyerzne ntam ara so. Mmierz biara no na xkx Mirza fie kx to no asomkyire fa nsznkyerz no ho. Na xkyerz sz xnyz san adez sz zyz nokware aszm na Mirza zka. Nanso Mirza antumi anyz adez yi. Na zma animguasez too no yie. Zma no bzyzz xtorofox odiifox. Yei maa Pandit ne Hindu (Arya) hyia zdwam mu na xyaa Mirza kasatia na wxde wxn dii no ho fzw pii. Akyire no Pandit sae no akyi kxx no fie. Mirza Saheb twerz saa xhaw yi wx no nwoma bi a yzfrz no Faryaad-e-Dand.

"Na mmerz Lekhram yzz no sz xbzka sa atia Islam (Nkramosom no) xtuu firi nokorz bztina Qadia bosome baako na xkasatia yzn bebree mpo dwadebea mpo na xkasa Muslim (Nkramofox) ne yz nkxmhyzni Muhammad (SAAW). Na me pz sz yz szn asomdwez no nti me hyee nkramofox sz wx nko ntia no.Nkramofox pii baa me nkyzn bzkaa atem nie Lekhram zka ka tia nkxmhyznii (S.A.A.W). Na me hunu sz wx nyina bu afu yie na metu wxn sz xtwa bibiara so. Na wxn nyinaa gyae no. Xsxre dabera xkaa abofono szm yi tia nkxmhyz-ni (S.A.A.W) ne Islam som (Nkramo som). Xyzz saa tesz Krisotofox sae kasatia Nkxmhyzni no (S.A.A.W). Xkaa no pii sz nkxmhyzni Muhammad (S.A.A.W) antumi anyz nsznkyerzni bi ara". (Faryad-e-Dand by Mirza Ghulam P.A. zwx Raees-e-Qadian Rafiq Dilawari, p. 175-176).

MIRZA'S ANTUMI ANYZ NSZNKYERZNI NO

Zdezn na ama Mirza Ghulam anyz nsznkyerznii bi ara wx aberz a na Pandit kasa kasa tia Islam som ne Nkxmhyzni (S.A.A.W) no. Zfiri sz na xntu mi nyz nsznkyerzni biara. Na sei na Mirza kaa pii xbztumi ayz nsznkyerz no:

"Na sz mede meho nkxmhyzfox no a wxn a twa mu no a, me wx nsznkyerzni ne aniso de hunu pii. Na mentumi mfa Akxmhyzfox no ne wxn nsznkyerzni. Nanso me dez mayz no daa di pefee a zma nnipa pii mpem mu na dii no adansez wx zwiase. Nso sz yzka a, nkxmhyz ne nsznkyerzni bi ara nni hx. Akxmhyzfox a wxbaa yz no bi ara yzz zda adi pefee a znsa da wx asase yi so, agye sz nkxmhyzni Muhammad (S.A.A.W) dez nkoto; zno zne Quran zda wx wiase no. Na menso me te sz nkxmhyzni (S.A.A.W) zfiri sz me nsznkyerzne ne me nkxmhyz da so te ase na nnipa mpem mpem na edi ho adansez". [1] [ 2]

:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 4317