:Advice to Qadianis
  Non - Arabic Articles Lingala

: Advice to Qadianis
: webmaster

TOLI O BANDEKO BA QADIYANI / AHMADIYA 

 

Botanga mikanda miye mikomami na mopakolami wa bino (messie) na lolenge ya polele. Manso mazali yakomonana na polele.

Alobi :

« Moto oyo akoboya kotanga mikanda nia ngai mbala misatu, ye wana bondimi bwaye epai na ngai ekozala na mikakatano».

( Seerat-ul-Mahdi, N°407 vol.2 p. 78. Elomami na Mirza Bashir Ahmad).

 

Nazali na elikya ete, moko te o kati na bino asila kotanga moko o kati ya mikanda na ngai. Panda te batu boni o kati na bino bayebi monoko ya ba urdu, ba arabe na ba perse? Esili koyebana ete 30% ya ma komi naye mazali na monoko ya ba perse na ba arabe, kasi 80% ya misala naye nde elimbolamaki te !!! Nalingaki nayeba tina ? Pamba te, mutuna mwa biso motikali kozua biyano te o kati ya eyamba ya bango o mboka Londres.

 

Pamba te, na sima ya kotanga mikanda miyike, emonani na polele ete bozali kaka na kati ya bondimi bwa bino po na kolanda makanisi naye na ki propheta naye, nyoso etali nde bino moko. Nzoka nde, esengeli na bino botika kokosa batu o kombo la Islam.

 

Nazali n'elikya ete tokozala na makanisi moko kolandana na mateya nangai po na bondimi bya bino :

Bozali na propheta wa bino (messie), Bozali na mikanda mi santu mya bino mei (Braheen-e-Ahmadiyya na Tadzhirah), Bosili kokamata mboka Qadian nde mboka esantu po na bino lolenge moko na Mecque na Médine po na ba musulmans, Po na bino kokende mboka Qadian ezali lokola kokende Hijja, Bozali na lilita lisantu ya bino moko, Bozali na ba santu babino moko : Sahaba-e-karam (Bayokoli ba santu) ; Umm-ul-mu-uminiin (Mama ya ba ndimi); Akhle bait (Batu ya ndaku) na suka Khulafa-e-rashideen (Bakitani na bino).

 

Na tango bozali kobelela liloba kitoko (Kalima-e-Tayeba) o kati ya mitema na bino, bozali kokanisa ete bo moto bwa Mirza bozali o kati ya liloba lina. Po na bino, kombo ya Mirza ezali propheta o sima ya Santu Propheta Muhammad (SAAW) ! Otango bokotangaka Durood Shareef (Salat'ala Rasoolullah), o kati ya mitema mya bino bozali na kondima ete Mirza Ghulam azali ntoma.

 

Bozali koyeba te ete bozali kobebisa maye manso ya bosantu ya ba Musulmans. Nzoka nde, bozali kolikya ete ba musulmans baye baleki motango ya millard o kati ya mokili bazali kolala pongi te. Natango ba musulmans bakoyanola mafinga na bino na bozangi bya etelemeli, boye bobandi kobelela droits de l'homme. Ezali malamu te !!

 

Botika kokosa ba musulmans bayinga o kombo ya Islam.

Bobenga lingomba na bino na kombo mususu botika kombo

ya Islam boye ba musulmans bakolanda bino te lolenga tozali

na mangomba mususu.

 

Po na nini bozali koluka te kotelemela droits na bino lokola batu moke baye bazali ba musulmans te baye bandimama te o kati ya Mobeko likonzi ya Mboka Pakistan ? Makoki maye mapesameli mangomba ya mikemike o kati ya Mobeko likonzi ya Mboka ya Pakistan ezali malamu mingi koleka oyo epesameli ba musulmans baye bazali na ba mboka misusu ya ba mindele baye bazali kolikya ete bazali bayambo p oba kopesa makoki ya bomoto.

 

Tika ete Allah alakisa bino bosolo na libungi, bofongula mitema na bino po na Islam pe apesa bino nguya ya ko ndima bosolo.

 

Tika ete Allah abatela lingomba la ba musulmans po na bokasi ya batu ya mabe.

Ameen.

 

Makanisi na bino mako yambama.

Mouvement Anti Ahmadiyya en Islam

Dr Syed Rashid Ali

P.O.Box 11560 Dibba Al Fujairah

United Arab Emirates.

http://alhafeez.org/rashid

raseyd@emirates.net.ae

:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 1853