:IS HIJ MOSLIM?
  Non - Arabic Articles Dutch

: IS HIJ MOSLIM?
: webmaster

Bismillah alRehman alRaheem

Ahmadiyya Awareness Campaign

Dutch translation

IS HIJ MOSLIM?
WEES BEWUST VOOR DE GROTE MISLEIDING IN DE ISLAM;KIJK UIT VOOR DE AHMADI(YYAH) MOVEMENT

Beste Broeders en Zusters,

Assalamoalaikum wa Rehmatullah wa Barakatohu

In 1974, Islamitische wetenschappers uit 124 landen over de gehele wereld ontmoetten elkaar in Mekka (Makkah al-Mukarramah) onder de voorzitterschap van Rabita- al-Alam al-Islami. Zij namen unaniem een resolutie aan, waarin MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn volgelingen ( Ahmadi(yyah) Movement/ Qadianis/ Ahmadis/ Mirzais/ Lahoris) als afvallige ongelovige worden beschouwd en hebben ze uit de schoot van de Islam geworpen. Sinds de laatste 100 jaar zijn alle religieuze wetenschappers uit Mekka,Madina( al Madinah al Munawwarah), Egypte, India,Pakistan en alle andere Arabische & Moslim landen verenigd in hun houding tegen deze afvallige ongelovige en wordt Ahmadi Movement niet beschouwd als een geloof binnen de Islam.

MODUS OPERANDI (In het Algemeen):

Volgelingen van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI noemen zichzelf AHMADI(YYAH) MOSLIMS. Zij gaan speciaal naar gebieden, waar Moslims nog nooit gehoord hebben over MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn Ahmadi(yyah) Movement. Zich voor doen als (Soenni) moslims , gebruik makend van hun uitgestrekte middelen van bestaan en het aanbieden van financiele en andere materiele aansporingen, weten zij massa arme onwetende moslims te misleiden in verschillende delen van de wereld, vooral in Centraal en West-Afrika, het Verre Oosten en de Centraal Aziatische Moslim Republieken. Deze Moslims meestal behorend bij de Ahle Sunnah wal Jamaah hebben nog nooit gehoord van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn beweging.

Zij zijn onbewust van dat de gehele Moslim wereld deze beweging uit de schoot van de Islam hebben geworpen en dus ongelovige zijn. Zij worden van Moslims dus Ahmadi Moslims en daardoor worden zij van gelovige opeens ongelovige.

VRAAG 1 : Als Ahmadi's Moslims zijn, waarom noemen zij zichzelf dan Ahmadi Moslims?

WIE WAS MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI?

MIRZA GHULAM AHMAD is geboren uit een Islamitische familie in het noorden van India in het dorpje Qadian in 1839. Hij had de gewoonte om OPIUM en WIJN te gebruiken en leed op een gegeven moment aan verschillende vormen van fysische en mentale ziekten van allerlei aard .Dit heeft duidelijk zijn weerslag op zijn latere werken. Hij heeft wat religieus onderwijs van huis uit gekregen. Onder de invloed van de Britse overheersers in India, verkocht hij zijn geloof voor een geringe materiele gewin.

Hij claimde dat hij de beloofde MESSIAS, Mahdi, Profeet van de tweede advent van de heilige profeet Mohammed ( vrede zij met hem) is, die opnieuw op Aarde is teruggekeerd in de vorm van Mirza om de Islam te propageren. Hij claimde dat hij de Openbaring(Wahi) ontving en noemde het vervolgens BRAHEEN-e-Ahmadiyyah alsof dat het boek van GOD is.

Britten ontmoette problemen in India door de onverzettelijke krachten van het verzet door de moslims.MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI schreef boeken en pamfletten in welke hij de Jehad afschafte en zich loyaal opstelde tegenover de Britse overheersers; een artikel van het geloof. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI richtte de AHMADI MOVEMENT op in 1889 en noemde zijn volgelingen AHMADI MOSLIMS. Hij noemde iedereen, die hem niet accepteerde en ook niet zijn profetische gave accepteerde een bastaard. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI overleed in 1908, maar zijn beweging bleef floreren sindsdien.

HET ON-ISLAMITISCHE GELOOF VAN MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI:

ROOHANI KHAZAIN is de titel voor zijn collectie van boeken, uitgegeven bij het hoofdkwartier van AHMADI MOVEMENT in London.MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI schreef deze 80 boeken gedurende zijn leven, welke voorzien zijn van een uitstekende inzicht in de werkwijze van de gedachte van de mens en geeft ook aan hoe deze in de loop van de tijd zijn geloof ontwikkelde van de Islam naar afvallige ongelovige.

Hij was geboren in een Moslim familie.Zijn eerste boeken bevatten hetzelfde geloof zoals in elk ander Islamitische boek, maar met de tijd onderging zijn geloof een dramatische verandering en zijn geschriften werden steeds meer en meer ketters en on-islamitisch.

Echter om te bewijzen dat hij en zijn AHMADI's ook (soenni) moslims zijn, maakt debeweging propaganda via literatuur, die gewoonlijk afkomstig zijn uit zijn eerste boeken. AHMADI's zullen meestal praten over de Heilige Koran en de HADITH, waardoor in eerste instantie MIRZA op de achtergrond blijft en presenteren hem slechts als een hervormer( Mujaddid) , Mahdi of Messias, afhankelijk van het type publiek waartegenover ze prediken. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI claim op zijn profetische gave wordt overigens niet nadruk opgelegd.

Als we sommige passage uit zijn boek extraheren, welke de basis vormen voor de Islamitische geleerde om het geloof van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn beweging als afvallige ongelovige beschouwen en dus uit de schoot van de Islam is geworpen:

1. MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI zegt in Izala-e-Auham, Roohani Khazain, vol 3 pp.114-472 het volgende:

De heilige Profeet Mohammed begreep niet de bedoeling van de Surah ALZILZAL. Andere profeten hebben ook fouten gemaakt en gelogen. [Mirza probeert zijn eigen valse verklaringen en onbewaarheid geworden voorspellingen te rechtvaardigen -(noot van de schrijver)]. Hazrath Mohammed's openbaring is ook op niks uitgelopen. Zijn openbaring informeerde Hazrath Mohammed niet over Ibne Maryam, Dajjal, Khare Dajjal, Yajoog Majoog en Daabatul Ardh. Braheen-e-Ahmadiyya ( wordt gezien als het boek van GOD in andere boeken van Mirza, o.a. in Roohani Khazain vol 22 pp 502.) "Inna Anzalnaaho Qareeban min alQadian wa bil Haq anzalnaahu, geen twijfel mogelijk dat we hem (Mirza) naar Qadian gestuurd hebben en met de waarheid hebben we hem gestuurd." .... Deze openbaring, die o.a. in Braheen-e-Ahmadiyya staat, suggereert duidelijk en klaar dat de naam van Qadian is genoemd in de Koran of Hadith als een profetische voorspelling. Namen als Mekka, Medina en Qadian worden in de Koran met respect genoemd. De Heilige Koran staat vol met obscene worden. [ Mirza probeert wederom om zijn eigen rare uitspraken te rechtvaardigen, die hij gebruikte tegen zijn tegenstanders-(noot van de schrijver)].

2. Mirza claimt verder dat :

Hij ( Mirza) is de tweede advent van de Heilige Profeet Mohammed , beter en superieur dan de eerste, die kwam. ( Roohani Khazain vol 16 pp 272). De Heilige Profeet Mohammed (VZMH)is opnieuw gekomen om de Islam te propageren. ( Roohani Khazain vol 17 pp 249). Ahmadi's moeten geen onderscheid maken tussen Mirza Ghulam en Hazrath Mohammed, omdat iedereen, die onderscheid probeert te maken tussen mij en Moestafa(profeet Mohammad), niet mij erkent.( Roohani Khazain vol 16 pp 171). Mirza's WAHI ( openbaring) verteld hem dat : "Muhammadur Rasoolullah wallazeena ma'ahoo ashiddaohoo' ala alkuffar rohamao bainahum, in deze opebaring noemde GOD me Mohammed en Rasoolullah." ( Roohani Khazain vol 18 pp 207). Diegene die Mirza's Jama'at volgt wordt een SAHABI (vriend/metgezel) van Rasoolullah (Prof. Mohammad). ( Roohani Khazain vol 16 pp 258-259). Omdat Mirza geen ander is dan de Heilige Profeet Mohammed zelf, is het dat een Ahmadi die het KALIMA TAYYEBAH opzegt, van Muhammadur Rasoolullah, hij niemand anders bedoeld dan MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI.

3. Van MIRZA zoon van Chiragh Bibi naar Jezus zoon van Maria:

Mirza is de zoon van Chiragh Bibi, maar hij beweert ook dat hij Jezus de zoon van Maria(Eisa Ibne Maryam) is. Hij zegt dat GOD hem eerst in Maryam voor twee jaar veranderde en na die twee jaar maakte GOD hem zwanger en blies de ziel van van Eisa in hem. Hij bleef 10 maanden zwanger, waarna GOD hem veranderde in Eisa, waardoor hij zowel Jezus als Maria is. ( Roohani Khazain vol 19 pp 87-89).

4. Mirza claimt echter ook dat :

Hij is Maseel Maseeh i.e. dat hij ook zekere gaven heeft, zoals aan Jezus is toegeschreven ( Roohani Khazain vol 1 pp 593). Hazrat Eisa is de zoon van Yousuf Najjar ( Roohani Khazain vol 3 pp 254). Jezus Hazrat Eisa was een gewone leugenaar, had de gewoonte om allerlei obsceniteiten te zeggen , was een alcoholist, een gulzigaard en een slecht mens. Hij was geen vroom man en zeker niet iemand, die zocht naar de waarheid. Nee, hij was een trots en verwaand iemand, die het geloof beweerde te verkondigen. ( Roohani Khazain vol 9 pp 387, vol 11 pp 289). Ik heb zekere gaven, die toegeschreven zijn aan Jezus, ook ..... Mijn persoonlijkheid en die van Jezus zijn zoveel als twee stukken van dezelfde atoom of twee zaden van de zelfde boom. (Roohani Khazain vol 1 pp 593).

[P.S.: Vergelijk deze passage met de bovenstaande -( noot van de schrijver)]

Jezus is dood en zal nooit meer terugkomen ( Roohani Khazain vol 3 pp 402). Een feit is dat Jezus geen wonderen verrichtte ( Roohani Khazain vol 11 pp 289). Drie grootmoeders van Jezus waren hoeren en overspellig, van welke het bloed in Jezus aderen stroomt .( Roohani Khazain vol 9 pp 417). Jezus werd krankzinnig door epilepsie.( Roohani Khazain vol 9 pp 417). Ik wilde dat Jezus nooit op deze wereld is gekomen ( roohani Khazain vol 9 pp 417) . Ik ben beter dan Jezus (de zoon van Maria) ( Roohani Khazain vol 1 pp 593 ).

5. Mirza schept op over :

De Koran is GOD's boek en zijn de woorden uit mijn mond .( advertentie van 15 maart 1897, Roohani Khazain vol 22 pp 87). Ik geloof in mijn WAHI ( openbaring) zoals ik geloof in de Koran en de Torah. ( Roohani Khazain vol 17 pp 454). De basis voor onze claim is niet de Hadith (overleveringen van profeet Mohammad) maar de Koran en de WAHI die tot ons is gekomen. Ja, als ondersteuning citeren wij ook uit de Hadith, welke overeenkomen met de Koran en die niet in tegenstrijd zijn met mijn WAHI. Voor de rest van de Hadith, die gooi ik weg als een stuk vuil papier. ( Roohani Khazain vol 19 pp140). Bait-ul-Zikr (een moskee liggend aan Bait-ul-Fikr; een kamer waar Mirza zat en zijn boeken schreef ) is gelijk aan de HARAM-e-Ka'aba(de beroemde moskee in Mekka). 'Wa man dakhalahoo kaan amina, en wie hier binnentreedt is in vrede'. ( Roohani Khazain vol 1 pp 666-667). Vers 17:1 van de Heilige Koran: "Zegen ALLAH, die zijn dienaar in een nachtelijke reis bracht van Masjid Haram (de beroemde moskee in Mekka)naar Masjid Aqsa( moskee in Jerusalem)" Het is de werkelijke en letterlijke toepassing van de Moskee, die Mirza zijn vader heeft gebouwd. ( Collectie van Advertenties vol 3 pp 286).

[P.S. Volgens Mirza, is de Koran afkomstig uit zijn mond, zijn Moskee is gelijk aan de HARAM-e-KABA (in Mekka) en de Masjid-e-Aqsa is in Qadian en niet in Jeruzalem.]

6. Mirza kondigde aan :

- Ik ben Adam, ik ben Noah, ik ben Abraham, ik ben Isaac, ik ben Jacob, ik ben Ishmael, ik ben Mozes, ik ben Jezus, zoon van Maria, ik ben Mohammed... ( Roohani Khazain vol 22 pp 521). - De Ware GOD is degene die zijn boodschapper heeft gestuurd naar Qadian. ( Roohani Khazain vol 18 pp 231).

7. Mirza verklaarde dat :

Behalve de kinderen van hoeren, wiens harten zijn gesloten voor GOD, heeft iedereen me geaccepteerd en gelooft in mijn profetische gave ( Aina-e-Kamalate Islam, Roohani Khazain vol 5 pp 547). Hij, die niet gelooft in in Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, is ongehoorzaam aan GOD en zijn Profeet, en zal naar de hel gaan. ( Advertentie van Mirza gedateerd op 25 mei 1900). Ik ben een zelf-ingeplantte en zelf-gecultiveerde zaailing van de Britse regering. De regering moet grote zorg betrachten tegenover deze zelf-ingeplantte zaailing... moet zijn officieren instrueren om mij te behandelen en mijn JAMA'AT met speciale vriendelijkheid en gunsten. Onze familie is nooit afvallig geweest om hun bloed te laten vloeien voor de Britse overheersers en nooit hielden zij op met een leven op te offeren noch zullen ze nu afvallig zijn tegenover het Britse Rijk. ( Roohani Khazain vol 13 pp 350). Vanaf mijn vroegste jaren tot nu ik 65 jaar oud ben,ben ik verloofd met mijn pen en tong om de belangrijke taak te vervullen om de harten van de Moslims te veranderen in de WARE LIEFDE &GOEDHEID & SYMPATHIE VOOR DE BRITSE REGERING. en om de ideeen van de JEHAD uit de harten van de stommeriken te wissen. ( Kitab-ul-Bariyah, Roohani Khazain vol 13 pp 350 ). "... Voor de welzijn van de Britse Regering, heb ik gepubliceerd en gedistribueerd 50.000 blaadjes in India en andere Islamitische landen tegen de Jehad... met als resultaat dat honderdduizenden hun smerige ideeen hebben opgegeven aangaande de Jehad. ( Roohani Khazain vol 15 pp 114 ).

Beste Broeders en Zusters in de ISLAM,

Dit is het ware geloof van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn AHMADI(YYAH) MOVEMENT, maar deze propaganda probeert alleen te bewijzen dat zij (Soenni) moslims zijn. Honderdduizenden Moslims hebben hun geloof verloren en zijn in de klauwen van Mirza terechtgekomen, slechts alleen doordat zij geen kennis hadden over de werkelijke aard van MIRZA GHULAM AHMAD QADIANI en zijn AHMADIYYA MOVEMENT.

Anti-Islamitische krachten zijn bang voor de herrijzing van de Islam, de spirituele krachten van de JEHAD van de moslims. Zij weten dat elke moslim, die een AHMADI wordt een moslim minder is. Elke Ahmadi moet geloven dat de JEHAD is HARAM. AHMADIYYA MOVEMENT is een instrument van anti-islamitische krachten om het geloof in de Islam weg te nemen.

MAG ALLAH HET GELOOF VAN ELKE MOSLIM BESCHERMEN

TEGEN DE KWADE KRACHTEN. AMEN!

Wassalamoalikum wa Rehmatullahe wa Barakhatohoo.

Dr. Syed Rashid AliPO Box 11560Dibba alFujairahUnited Arab Emiratesrasyed@emirates.net.aeFor Info in Dutch, email me.Back to Main Homepage
:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 1610