:Fatwa 30
  Non - Arabic Articles Twi

: Fatwa 30
: webmaster
o no. Lekhram wuo no fa nnoxma bxne a zfa Nyame nhyehyez ho anaa? Wuo a zte saa no yz adez a ztaa si. Yz tumi de sika kx firi awudifox no. Znti zdezn na ztia nhyehyex wx saa awudie yi ho? Aberz a Mirza Ghulam yz nim sz w'adi kan aka.

"Adez a znni nszsox, a yz san frz no Khaariq-e-Aaadat. (Roohani Khazain Vol. 2 p. 19)

"Khaariq-e-Aaadat yz adez a znni nszsox wx wiase ha". (Haqeeqtul Wahi, Roohani Khazain Vol. 22 p. 204).

Dez esii yz ne sz, xbi a xyz nyaatwom ni bi hyz da dani ne ho sz Lekhram adesuani, na xretwzn sz xbzhunu Lekhram nkoaa na w'aku no afei w'adwane. Zho nsunsuansox wx Ahmadiyya kuo no krataa nim a efiri Karachi "Sovenir".

Memeneda, 6/03/1897 yz da bi a Pandit Lekhram yi ne ho a na xyz Sindhiya (Nyamesom) wx xsoro hx. Merz a xwiez no xtwe ne mu ma ne yefunu ba ani mu. Sz nkramofox a wxn afa Shudh (wo yi wo tiri nwii na w'abz yz Hindu) na xte baabi na xde nwira akata ne ho. Xtu Lekhram yefunu mu maa ne nsono nyinaa baa abontene. (Sovenir p. 70).

Adez a Mirza Ghulam wx ka fa saa aszm yi ho:

"Sz zba aszm bi sz Lekhram ndwuma wx wxn a wxn nhunu no afei dez wxn hunu. Obi baa ne nkyzn bz yz Shudh, xgye no di paa sz otumi koraa de no kxx fie, na anadwo nso na w'apamo ahodoxfox na aka no, na wxn nkoa aka hx. Merz a Eid di nna mmienu xkx adwuma, xsxre yz no afei xtwerz biribi na xsan twe ne yefunu kx ani mu na awudie a anka Dagger rebzyz no amma so, na zduru ne wuo so no, Onyame kaa n'ano tum wx kwan bi so a na xnim nkxmhyz a etia no a nyz adez a xde n'ani bu Mirza Saheb: Znkx pem nz yi, xnhunu wudi ni no - wei nyinaa yz Nyame nsa ano adwuma a zyz anito sz xkyerz ne tumi kzsez" (Roohani Khazain, Malfoozaat wx Mirza Ghulam Ahmad Qadani Vol. 10 p. 170-171).

Akenkanfox nhyz ne nso Lekhram adez a xyz twa tox sz Mirza Ghulam zkyerzyz, nso de aszmmisa nso ba. Zsi dzn na Mirza Ghulam zhu yz? Zsi dzn na Mirza Ghulam hunu sz Lekhram agyae ntwerzez, xtwee ne mu kx pem sz n'afu pu baa abonten ne saa ada no wudini bi nso de Dagger wxx n'afu mu? Nkxfox mmienu pz na znim ho aszm. Awudi ni no ne nez yzku no no. Aane, Onyame nim ho bi, nanso bibiara saa enni Mirza Ghulam krataa no mu sz w'atwerz sz Onyame kaa saa kyerzz no zfa saa aszm no ho. Na Lekhram nni wiase na w'aka wei. Na wudi ni no nkoaa na xbetumi aka kyerz Mirza Ghulam. Anaa sz, nszm a Ghulam rekeka no kyerz sz xne wudi ni no wx twaka bi. Ahmadi/Qadani ni bi betumi aka kyerz yzn twaka bzn na zda Mirza Ghulam ne wudi ni no ntzm? Adzn nti na Mirza Ghulam amfa wudi ni no amma Polisifox/ sz wudi ni nyz Mirza Ghulam amfa akyidi ni, znez na znnyz pz yz sz yz bxx no paa sz xnkx kum?

Nszm bio a zfa Mirza Ghulam ho znni anigyez:

"Nkxmhyz a atorxfox adiifox ahyz no zmba mu. Onyame sxre tia no sz dez zbzyz a nipa animuonyam rensze. Te sz Lekhram a xwx nszmatrx nso maa ho dwa zfa me ho sz me wie wx mfie mmiensa mu. Afei adzn nti na xne wudi ni no andwene ho sz dez zbzyz a ne nsusu yz bz ba mu?" (Roohani Khazain Vol. 12 p. 25)

Saa nszm yi kyerz sz znka Mirza Ghulam de ne ho bz bx wudi ni no ama wxn akx kum obi. Zwx Ahmadiyya fox nkrataa mu "Souvenir". "Amanfox se wxn kaa sz (Lekhram yere ne ne maame) wxn hunu wudi ni no sz na xfiri steps no so reba" (Souvenir p. 70).

Mirza Ghulam ba a xde Mirza Bashir Ahmad twerzz sz: "Zmerz a wxn te Lekhram yere no aszm no, wudi ni noa xku Lekhram, aberz a xku no wie yz no na xforo steps no de kx kyznse dan no soro" (Tabligh-e- Hidayat p. 88).

Aszm bisa ne sz: sz asoro abxfox na xku Lekhram a, te sz Ahmadi Muballighs anka yz bz gye adi, adzn nti na zhia sz yz bz wura atuwuhofakyz kuo mu na yzn twzn sz yz bz kum Lekhram, na afei y'adkum no awie no na y'asane steps no anaa sz yz bz foro steps no? Anka xbz tumi apue na w'atumi san adwane afiri saa dan korx naa mu aberz a xbiara nhunu no. Anaa sz asoro abxfox no koraa be tumi aku no aberz a wxn a wxn atwa ahyia no nhunu no. Wei ne adansidie a Zdaadaa Polisifox no maa wxn ne Mirza Ghulam dwene ho. Wxn kx yz basabasa wx ne fie hx mprenu, nanso Mirza Ghulam nyz nkwadaa- szm.

"Na saa nkxxfox yi nim wx wxn akoma mu sz wei yz Nyame nwuma na znyz sz wxn pz dez xhyz nkxm no, nanso aban no te mu sz wxn hwehwz me fie hx na wxn ayz biribi te sz nantwie - somfox" (Roohani Khazain Vol. 12 p. 121)

"8/04/1897 znam Polisi panin no so nti yz hwehwz ne fie hx" (Roohani Khazain Vol. 12 p. 54).

"8/04/1897 wxn hwehwxx me fie" (Roohani Khazain Vol. 12 p. 55)

Wxn ankye wudi ni no. British Aban no anyz hwee sz xrehwehwz fie hx. Wx dede akzssez a na Hindu fox no yz nyinaa akyi. Zwx sz wxn bx wxn nuaba no ban.

"Dez enti a w'anyz anwawadez no: Hwan na efunu a xdi atorx wx no sz xsoro ahen man mu nkyerz no nsznkyerzni na asaase yi so nso nyi no ayz"? (Roohani Khazain Vol. 12 p. 3)

Mirza Ghulam no ara na twerz saa nszmfua yi:

"Yz bu saa honhom kwankyerz ne asuafox, dez znnyz ne nkramdan ne abrabx bxne a wxn hyz nkxm wx fie ne wxn ara nsa, ne wxn ara a wxn di bxne wx sum ase ne wxn adadaa wxn de ahyz wxn ho ma na xsan nso hyz amanfox ma wxn di so". (Roohani Khazain Vol. 12 p. 27)

Mirza Masroor Ahmad, Khalifa wx Jamaat Ahmadiyya kuo a wxn ayi nofoforx no refrzfrz: Yz frz Khalifa foforx a xtx so num (5th), Mirza Masroor Ahmad Qadiani sz xne yzn yz Mubahila wx Lekhram aszn no ho anaa sz xnka ntam (sz xkra ntam trx a xbz nya honhom mu asotwe) sz wxn a xku Lekhram no sz Mirza Ghulam Ahmad Qadiani kxmhyz no zreba mu.

Ahmadi dadaa, Ahteshamul Haq Abdul Bari's kx nsrawhz wx Belgium no:

Kuo a xkasatia Ahmadiyya/Qadiani kuo no a zwx Mumbai, India no Panin kxx nsrawhz wx Belgium wx December 2003. Ne nsrahwz ne mu no, xhyiaa wxn a w'asakra aba nkramosom mu foforx a wxn akx di Ahmadiyya Jamaat kuo no mu. Alhamdolillah zmerz a Ahtesham kyerzkyerz mu kyerz no sz dez Ahmadiyya tez. Afei akyire yi xfrzz no ma xbaa Jamaat suezbea a zwx antwene ma wxn yz nkyerzkyerz zfa Muballighs ho. Murabbi Nasir Ahmad Sindhi siesie wxn a w'atwa ahyia hx no wx brxfo mu wx akxmkyene ho mfasox. Ne nkasa yz mu no xkyerz ne Jamaatfox no sz wxn yz asomdwie pz fox na xkyerz Muslimifox no sz wxn nyz. Ne nkasa yz no akyiri no, nkxfox no anim no, Ahtesham bisa nszm bi fa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ho, dez xde Ahmadiyya kuo no baa yz, nanso wxn ma no gyae yz. Nanso akyire yi no, xtumi ne Ahmadis a wxn atwa ahyia no kasa yz zfa Mirza Ghulam nkasa mu. Murabbi Nasir Ahmad Sindhi kasa wx Ahmadifox no afa.

Wxn a na wxn ka ho bi ne Hashmi. Malik Naeem, Khalid Igbal, Hafeez Butt Saheb, Chaudhary Mansoor Ahmad Sialkoti ne wxn a w'aka. Wxn anim mo. Mubahila baa Ahtesam ne Ahmadisfox no ntzm zfa nokorz ne ntorx ne sz dua bx a Onyame de bx atorofox na xkaasz: Laanatullah ala-al Kazibeen. Ahtesham nso ka kyerzz Murabbi sz xmfa Mirza Ghulam nkrataa no nyinaa ma no zbox biara a zsz. Mfitiasez no Murabbi Saheb hyz no bx sz xde bz ma no nanso akyire yi xgyae yz. Nkasaa mu no, Murabbi Saheb ne Ch. Mansoor Ahmad Sialkoti bufu na wxn hyzz asez dx Nyame ba Islam som mu na wxn ka sz wxn bz bo no. Xnua Ahtesham kae wxn sz ntxkwa nyz xkwan a yz fa so de kasa kyerz obi wx Islam mu na xka kyerz wxn sz wxn ba nkramofox Nyame dan mu a wxn bz hunu suban soronko.

Onyame ma atorofox a wxn wx Ahmadiyya mu nhunu nsusunu yz a zda ntorx ne nokorz ne Hidaya mfa ndi xkwan pa no so. Ameen znyz hx. Wa maa Alainaa il-albalaagh. Wassalam ala mun-ittaba'a al-huda.

Dr Syed Rashid Ali

NOKWARE ZFA AHMADIYYA NKRAMOKUO (ISLAM) NO HODXKOTA

Dr SYED RASHID ALI

P. O. BOX 11560, DIBBA AL-FUJAIRAH United Arab Emirates.

rasyed@ emirates.net.ae / http://alhafeez.org/rashid

[ 1] [2]
:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 3924